PAMM策略返佣 Gap Catcher USD

经理

最小投资额 — 50.0 USD

管理员费用 50.0%

策略描述

经理的PAMM账户

[ Yield ]
策略 收益日程 Total Per monthNumber of subscribers最大下降程度 Funds Age, days 费用最大杠杆
Gap Catcher


RUB
550.83% 0.00% 1 -3.07% 50000.00 RUB 400 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher RUB


RUB
222.82% 3.13% 1 -3.07% 83784.29 RUB 400 50.0% 1:200 投资
Gap Catcher USD


USD
63.01% 0.00% 1 -4.62% 409.67 USD 245 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher EUR


EUR
54.35% 0.00% 1 -0.91% 367.57 EUR 223 50.0% 1:500 投资
查看所有策略