PAMM策略返佣 Gap Catcher USD

联系我们暴跌
经理

最小投资额 — 50.0 USD

管理员费用 50.0%

策略描述

经理的PAMM账户

[ Yield ]
策略 收益日程 Total Per monthNumber of subscribers最大下降程度 Funds Age, days 费用最大杠杆
Gap Catcher


RUB
617.49% 7.76% 2 -3.07% 61835.92 RUB 492 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher RUB


RUB
224.23% 1.95% 1 -3.07% 51143.80 RUB 492 50.0% 1:200 投资
Gap Catcher USD


USD
67.04% 2.48% 1 -4.62% 419.81 USD 337 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher EUR


EUR
58.21% 2.50% 1 -0.91% 376.76 EUR 315 50.0% 1:500 投资
查看所有策略