PAMM策略返佣 KOT RAZUMNYJ S2B2 vsa

经理

最小投资额 — 100.0 USD

管理员费用 50.0%

策略描述

经理的PAMM账户

[ Yield ]
策略 收益日程 Total Per monthNumber of subscribers最大下降程度 Funds Age, days 费用最大杠杆
10 percent per month
USD
0.00% 0.00% 0 0.00 USD 631 35.0% 1:0
KOT RAZUMNYJ S2B2 vsa


USD
-89.82% -66.25% 2 -3.39% 361.29 USD 233 50.0% 1:200 投资
查看所有策略