PAMM策略返佣 Gap Catcher

联系我们暴跌
经理

最小投资额 — 4000.0 RUB

管理员费用 50.0%

策略描述

经理的PAMM账户

[ Yield ]
策略 收益日程 Total Per monthNumber of subscribers最大下降程度 Funds Age, days 费用最大杠杆
Gap Catcher


RUB
942.50% 47.99% 2 -3.07% 108852.54 RUB 556 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher RUB


RUB
265.21% 1.17% 1 -3.07% 50584.86 RUB 556 50.0% 1:200 投资
Gap Catcher USD


USD
67.95% 0.00% 1 -4.62% 422.09 USD 401 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher EUR


EUR
60.87% 0.00% 1 -0.91% 383.08 EUR 379 50.0% 1:500 投资
查看所有策略