PAMM策略返佣 Gap Catcher

联系我们暴跌
经理

最小投资额 — 4000.0 RUB

管理员费用 50.0%

策略描述

经理的PAMM账户

[ Yield ]
策略 收益日程 Total Per monthNumber of subscribers最大下降程度 Funds Age, days 费用最大杠杆
Gap Catcher


RUB
620.21% 6.68% 2 -3.07% 62070.57 RUB 493 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher RUB


RUB
224.06% 1.89% 1 -3.07% 51117.44 RUB 493 50.0% 1:200 投资
Gap Catcher USD


USD
67.04% 2.48% 1 -4.62% 419.81 USD 338 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher EUR


EUR
58.21% 2.50% 1 -0.91% 376.76 EUR 316 50.0% 1:500 投资
查看所有策略