PAMM策略返佣 Gap Catcher

联系我们暴跌
经理

最小投资额 — 4000.0 RUB

管理员费用 50.0%

策略描述

经理的PAMM账户

[ Yield ]
策略 收益日程 Total Per monthNumber of subscribers最大下降程度 Funds Age, days 费用最大杠杆
Gap Catcher


RUB
215.34% 30.19% 5 -3.07% 74653.73 RUB 828 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher RUB


RUB
-71.23% 0.00% 0 -3.07% 0.00 RUB 828 50.0% 1:200 投资
Gap Catcher EUR


EUR
-81.65% 0.00% 0 -2.30% 0.01 EUR 651 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher USD


USD
-81.83% 0.00% 0 -4.62% 0.01 USD 673 50.0% 1:500 投资
查看所有策略