Loader
Dữ liệu để nhập Tài khoản Cá nhân và quyền truy cập vào nền tảng giao dịch sẽ được gửi đến e-mail được chỉ định.
Cần có số điện thoại để xác nhận các giao dịch trong Văn phòng riêng (rút tiền, thay đổi dữ liệu cá nhân, v.v.)
Back Back