PAMM策略返佣 Gap Catcher RUB

联系我们暴跌
经理

最小投资额 — 4001.0 RUB

管理员费用 50.0%

策略描述

经理的PAMM账户

[ Yield ]
策略 收益日程 Total Per monthNumber of subscribers最大下降程度 Funds Age, days 费用最大杠杆
Gap Catcher


RUB
565.82% 37.82% 2 -3.07% 57382.83 RUB 461 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher RUB


RUB
218.04% 0.00% 1 -3.07% 50166.98 RUB 461 50.0% 1:200 投资
Gap Catcher USD


USD
63.01% 0.00% 1 -4.62% 409.67 USD 306 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher EUR


EUR
54.35% 0.00% 1 -0.91% 367.57 EUR 284 50.0% 1:500 投资
查看所有策略