PAMM策略返佣 Gap Catcher RUB

联系我们暴跌
经理

最小投资额 — 4001.0 RUB

管理员费用 50.0%

策略描述

经理的PAMM账户

[ Yield ]
策略 收益日程 Total Per monthNumber of subscribers最大下降程度 Funds Age, days 费用最大杠杆
Gap Catcher


RUB
543.69% -11.51% 2 -3.07% 55476.00 RUB 508 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher RUB


RUB
226.65% 0.10% 1 -3.07% 51526.09 RUB 508 50.0% 1:200 投资
Gap Catcher USD


USD
67.04% 0.00% 1 -4.62% 419.81 USD 353 50.0% 1:500 投资
Gap Catcher EUR


EUR
58.21% 0.00% 1 -0.91% 376.75 EUR 331 50.0% 1:500 投资
查看所有策略