Mở tài khoản Demo

Liên hệ

Khách hàng trong khu vực Đông Nam Á

Email: support@just2trade.asia
Số điện thoại: +603 27 123231
Bàn giao dịch: +357 95 13 54 75

Hỗ trợ 24h

Email: 24_support@just2trade.online
Số điện thoại: +357 25 055 966
Bàn giao dịch: +357 96 370 242

Cho khách hàng từ Trung Quốc

Email: support@just2trade.cn
Số điện thoại: 400 6799 882
Bàn giao dịch: +357 95 13 54 75

Cho khách hàng tại Ấn Độ

Email: 24_support@just2trade.online
Số điện thoại: +91 8041300555
Bàn giao dịch: +357 95 13 54 75