J2T Copy

Cơ hội kiếm lợi nhuận mới
từ một trong những thị trường ngoại hối có lợi nhuận cao nhất trên thế giới

Làm việc như nào

Tài khoản đầu tư mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm tiền,
mà không cần tự giao dịch và người quản lý thì có thể kiếm thêm lợi nhuận
từ việc quản lý quỹ cho các nhà đầu tư

Nhà đầu tư chọn một chiến lược, đăng ký chiến lược đó và kiếm lợi nhuận
Vốn của người quản lý và nhà đầu tư được chia theo tỷ lệ

Người quản lý tiếp tục giao dịch trên tài khoản, sử dụng quỹ của chính mình và quỹ của nhà đầu tư. Các hoạt động của người quản lý càng thành công, thì tài khoản của anh ta được xếp hạng càng cao.

Lợi nhuận của người quản lý, bao gồm cả phí
Lợi nhuận của nhà đầu tư, không bao gồm phí quản lý

5 chiến lược đỉnh nhất

Chúng tôi cung cấp cho bạn 5 chiến lược phổ biến nhất,
giúp bạn đưa ra được lựa chọn tốt nhất.

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai
Waves AI
USD
6,83% 1 5,27% 541.325 USD 29 35% 1:50 Đầu tư
USA TOP100

Top 100 USA stocks -- Day trading only  . Recommendations - minimum term of invest for 1 year - stop loss 25 % 


USD
-13,56% 0,45% 11 14,99% 251.499 USD 233 1% 1:50 Đầu tư
Raxx Optima

Инвестиционная программа отличается высоким соотношением доходность/риск.
Это позволяет получить эффект сложного процента, т.е. ускоренный рост капитала уже в течение года, без риска полной потери капитала. Рекомендуемый срок инвестиций от года.

Прогнозная доходность 90+ % годовых.
Мы не гарантируем доходность. Это прогнозная оценка на основании предыдущего опыта.

Максимальный возможный риск (drawdown) / максимально возможное падение капитала до 50 %.
Просадки по капиталу до 30 % - это рабочая ситуация для данной программы и не стоит беспокоиться.
Когда достигнут новый максимум по счёту на конец месяца лимит по риску в 50 % считается от нового максимума по счёту. Т.е. с каждым новым прибыльным месяцем максимальный риск инвестора уменьшается.

В работе комбинация двух типов стратегий – среднесрочных и краткосрочных.

Среднесрочные стратегии позволяет зарабатывать на трендовых состояниях рынка.

Краткосрочные (внутридневные) стратегии зарабатывает при любом состоянии рынка, даже без выраженных трендов.

Такая комбинация позволяет получать более гладкую кривую роста.USD
4,45% 4,45% 3 117.618 USD 10 30,0% 1:150 Đầu tư
Trade NOW Crypto
USD
-10,73% -7,34% 4 60,68% 98.092 USD 479 50% 1:100 Đầu tư
Trading ETF Quantitative

Трейдинг на американских ЕТФ


USD
19,15% -0,87% 3 13,01% 80.641 USD 212 30% 1:50 Đầu tư
Xem tất cả các chiến lược