Hợp đồng tương lai toàn cầu

Just2Trade đưa ra biểu giá đơn giản và  minh bạch cho giao dịch
quyền chọn tương lai: 1,50 USD cho mỗi hợp đồng mỗi bên

Mở tài khoản
Demo

Giải pháp cho thương nhân

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng lựa chọn từ:

Futures and Futures Options
CQG Direct


Truy cập trực tiếp với các sàn giao dịch quốc tế CME, CBOT, NYMEX, ICE, EUREX và các tổ chức khác.

Có khả năng truy cập một trong bốn nền tảng giao dịch chuyên nghiệp cao - CQG Mobile, CQG Trader, CQG QTrader hoặc CQG Integrated Client, cũng như nền tảng giao dịch dựa trên web của Web-Trader.

Đọc thêm

Futures Only
MT5 Global


Truy cập đồng thời từ  một tài khoản giao dịch duy nhất cho   tất cả các sàn giao dịch chính và thị trường OTC.

Nền tảng MetaTrader 5

Hơn 9.000  công cụ từ  NYSE, NASDAQ, LSE, JPX, MOEX, CME, NYMEX, ICE, FX.

Thêm

Trao đổi các sản phẩm phái sinh được giao dịch (phái sinh)   — là một loại công cụ thú vị và  độc đáo. Điều này mở ra những  lợi thế mà khi giao dịch các loại công cụ khác không có . Học cách giao dịch hợp đồng tương lai và  quyền chọn như một tài sản  độc lập để  bổ sung vào  danh mục chiến lược hiện có, có thể cải thiện lợi nhuận khi giao dịch.

Phần mềm của các nhà phát triển
bên thứ ba

Lợi ích của các công cụ phái sinh giao dịch trao đổi

Tối thiểu rủi ro đối tác

Một trong những biện pháp bảo vệ tốt nhất cho tài khoản khách hàng trong  ngành tài chính

Sử dụng vốn hiệu quả

Tối thiểu hoa hồng và  phí

Thanh toán nhanh (T + 0, T + 1) và  thanh toán kết quả tài chính trên  các vị thế mở  hàng ngày

Mở liên tục các vị thế bán

CQG — công cụ
dành cho giao dịch chuyên nghiệp

Độ tin cậy và  Tốc độ Thực hiện Đơn hàng Nhanh chóng. Hơn 35  năm trong  thị trường

Truy cập trực tiếp vào các sàn giao dịch quốc tế CME, CBOT, NYMEX, COMEX, EUREX, ICE US, ICE EU, SGX, HKFE, Bursa Malaysia, JPX, TOCOM

Thiết bị đầu cuối của khách hàng để lựa chọn: CQG Trader, CQG QTrader hoặc CQG Integrated Client, cũng như thiết bị đầu cuối web Web-Trader và ứng dụng CQG Mobile.

Số tiền tối thiểu cần thiết để mở tài khoản là  — 1.000  USD. Số tiền tối ưu cho danh mục đầu tư đa dạng là  — 25.000  USD

Just2Trade cung cấp cho khách hàng của mình CQG Mobile miễn phí

Dữ liệu thị trường minh bạch và  chất lượng

Nhiều loại kết nối: FIX, API, Excel và  tích hợp với  nền tảng giao dịch của bạn

Các tính năng chính

Just2Trade cung cấp biểu giá đơn giản và  minh bạch cho giao dịch hợp đồng tương lai và  quyền chọn: 1,5 USD cho mỗi hợp đồng mỗi bên (mua hoặc bán) cho tất cả các hợp đồng  bất kể  đơn vị tiền tệ của hợp đồng.

Phí trao đổi, thanh toán bù trừ, quy định và các khoản phí khác sẽ được thanh toán riêng và được lập hóa đơn ngang nhau với các mức được thấy trên các sàn giao dịch theo đơn vị tiền tệ của hợp đồng. Chi phí dữ liệu thị trường sẽ được thanh toán riêng.

Thông tin thêm về nền tảng