J2T Copy

Νέες ευκαιρίες γιά κέρδη
από μία από τις πιο κερδοφόρες αγορές στον κόσμο Forex

Πως δουλεύει

Χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό επενδυτή, οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να έχουν κέρδος
χωρίς να διαπραγματεύονται μόνοι τους, και οι διαχειριστές μπορούν να αποφέρουν περισσότερα έσοδα
για τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο επενδυτής επιλέγει μια στρατηγική, εγγράφεται σε αυτή και βγάζει κέρδος
Τα κεφάλαια του διαχειριστή και των επενδυτών μοιράζονται σε αναλογίες

Ο διαχειριστής συνεχίζει να πραγματοποιεί συναλλαγές στον λογαριασμό χρησιμοποιώντας τα δικά του κεφάλαια και τα κεφάλαια των επενδυτών. Όσο πιο επιτυχημένες είναι οι δραστηριότητες του διαχειριστή, τόσο υψηλότερη βαθμολογία έχει ο λογαριασμός του .

Κέρδος διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής
Κέρδος επενδυτή μείον αμοιβή διαχειριστή

Κορυφαίες 5 στρατηγικές

Προσφέρουμε τις 5 πιο δημοφιλείς στρατηγικές,
που θα σας βοηθήσει να κάνετε μια επιλογή

[ Κερδοφορία ]
Στρατηγική Γράφημα απόδοσης Σύνολο Κάθε μήνα Αριθμός συνδρομητών Μέγιστη ανάληψη Χρήματα Ηλικία, ημέρες Προμήθεια Μέγιστη μόχλευση
Waves AI
USD
10,96% -12,75% 4 -33,72% 497.571 USD 329 35% 1:50 Συμμετοχή
Trading ETF Quantitative

Трейдинг на американских ЕТФ


USD
43,62% -1,50% 4 -14,90% 307.112 USD 512 30% 1:50 Συμμετοχή
Trade NOW Crypto
USD
29,79% 0,70% 4 -60,68% 171.766 USD 779 50% 1:100 Συμμετοχή
expert audcad

[Russian]

Пожалуйста, прочтите полностью (в тексте рекомендации по STOP LOSS)!!!

Первым делом, уважаемые инвесторы, хочу вас поблагодарить за оказанное доверие к моей торговой стратегии, поясню основные моменты, максимальная просадка в 50% произошла практически на самом старте на данном счете, в тот момент один из крупных инвесторов резко вывел средства при небольшой просадке, на систему и торговлю это не оказывает абсолютно никакого влияния, но статистика, стала с тех самых пор именно такой и она мешает нормально оценивать систему, я обращался не раз к поддержке, но расширять статистические показатели, к сожалению, никто не собирается. В целом робот работает, не допуская просадку более чем в 20-25% и думаю ближайший прогноз по ней будет стабилен. Торговля ведется исключительно роботом. Такое неказистое название счета связано исключительно с тем, что компания не позволяет использовать в названии счета название робота, т.к. это будет считаться рекламой. Ежемесячная доходность с 2023.10.01 стала выше на 15% (т.е. условно, если доход раньше составлял 10.0% за период, то теперь 11.5%), по большей части это связано с тем, что я снял ограничения с робота, т.к. боялся перехода максимального кредитного плеча, с 200 на 100, но я договорился с представителями компании о том что до определенной суммы рассматривать понижение максимального кредитного плеча они не будут. В рамках данного счета и данной стратегии я стремлюсь к тому, чтобы годовая доходность достигала 100%.

Так как я являюсь по совместительству программистом, робот полностью автоматизирован, сама система состоит из групп нескольких связанных серверов, выполняющих разный функционал, в целом основная пара для торговли AUDCAD (но в любой момент могут быть добавлены: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск. Мартингейл может применяться далеко не всегда, но я в любом случае вас обязан о нем предупредить, т.к. это несет в себе дополнительный риск.

Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год

В среднем, просадка должна быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25%.

Для увеличения доходности вы можете инвестировать во время просадки, робот автоматически подстраивается под изменение депозита, поэтому он сразу начнет работать со скорректированным балансом.

Рекомендуемый срок инвестирования от 1 месяца. Робот старается поддерживать +- стабильную ежемесячную доходность. В целом это мой подход торговли, я считаю торговля должна проходить как можно стабильно, предсказуемо и без головных болей.

Обратите внимание, я не рекомендую устанавливать STOP LOSS, так как в таком случае ваша инвестиция скорее всего может вылететь при возникновении просадки, которые являются вполне рабочими и они довольно быстро закроются последующими прибыльными сделками, т.е. я хочу подчеркнуть, что риск полной потери депозита намного ниже, чем риск зафиксировать убыток при рабочих просадках робота. Если это возможно, то выставите значение STOP LOSS равным или превышающим размер инвестируемых вами средств в несколько раз.

Желаю вам сохранить и приумножить капитал!


[English]

Please read in full (in the text there are recommendations for STOP LOSS)!!!

First of all, dear investors, I want to thank you for your trust in my trading strategy, I will explain the main points, the maximum drawdown of 50% occurred almost at the very start on this account, at the moment when one of the large investors abruptly withdrew funds with a small drawdown, this does not affect the system, but the statistics have become exactly like this ever since and they interfere with the normal assessment of the system. I have contacted support more than once, but, unfortunately, no one is going to expand the statistical indicators. In general, the robot works; I do not allow a drawdown of more than 20% and I think the nearest forecast for it will be stable. Trading is carried out exclusively by a robot. Such an unsightly account name is due solely to the fact that the company does not allow the name of the robot to be used in the account name, because this will be considered advertising. The monthly profitability from 10/2023/01 became higher than 15%, for the most part this is due to the fact that I limited the robot, because... I was afraid of changing the maximum leverage from 200 to 100, but I agreed with the company representatives that they would not consider lowering the maximum leverage up to a certain amount. Within this account and this strategy, I strive for an annualized return of 100%.

Since I am a part-time programmer, the robot is fully automated, the system itself consists of groups of several connected servers that perform different functions, in general the main pair for trading is AUDCAD (but can be added at any time: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD , USDCHF, BTCUSD, ETHUSD). Trading strategy - building a martingale grid, with weekly optimization based on past historical data (weekly, which become part of the overall optimization, I call it continuous optimization), followed by choosing among the results obtained the best in terms of profit/risk ratio. Martingale may not always be used, but in any case I must warn you about it, because... this carries additional risk.

Estimated profitability: minimum 50-100% per year

On average, the drawdown should be in the range of up to 10%, periodically reaching 25%.

To increase profitability, you can invest during a drawdown; the robot automatically adjusts to changes in the deposit, so it will immediately start working with the adjusted balance.

Recommended investment period is from 1 month. The robot tries to maintain +- stable monthly profitability. In general, this is my approach to trading, I believe trading should be as stable, predictable and without headaches as possible.

Please note that I do not recommend setting STOP LOSS, since in this case your investment may most likely crash out if a drawdown occurs, which are quite working and they will be closed quite quickly by subsequent profitable transactions, i.e. I want to emphasize that the risk of a complete loss of the deposit is much lower than the risk of recording a loss during the robot’s working drawdowns. If possible, set the STOP LOSS value equal to or several times greater than the amount of funds you are investing.USD
232,64% -0,68% 42 -47,79% 56.481 USD 899 30% 1:200 Συμμετοχή
Dragon Treasures
USD
1246,95% 0,12% 172 -0,54% 31.615 USD 3549 50,0% 1:100 Συμμετοχή
Δείτε όλες τις στρατηγικές