Rating: 405
Created: 30 Tháng Chín 2021
Ngoại tệ tài khoản: USD Platform: MT5

PAMM strategy s5

Đầu tư

General info

Max Profit: 1422,04 %

Max Drawdown: 99,14 %

Max Profit (Hằng ngày): 188,03 %

Max Loss (Hằng ngày): 84,41 %

Average Profit (Hằng ngày): 18,56 %

Average Loss (Hằng ngày): -16,86 %