Rating: 395
Created: 01 Tháng Mười Một 2021
Ngoại tệ tài khoản: USD Platform: MT5

PAMM strategy Moldova

Đầu tư

Strategy yield Moldova

General info

Equity: 1,66 USD

Investors: 0

Current yield: -96,51 %

Manager's capital: 1,66 USD

Managers's fee: 10,00 %

Account type: MT5 Global

Server: Just2Trade-MT5

Set leverage: 50

Lợi nhuận trong kỳ

All Time: -96,51 %

Năm: 0,00 %

Nửa năm: 0,00 %

Quarter: 0,00 %

Tháng: 0,00 %

Tuần: 0,00 %

Ngày: 0,00 %

Moldova profitability by months

Average Yield

Average Yield (Hàng tuần): -3,03 %

Average Yield (Hàng tháng): -12,56 %

Yield deviation (Hằng ngày): 11,83 %

Yield deviation (Hàng tháng): 0 %

Yield deviation (Hàng năm): 0 %