Rating: 440
Created: 24 Tháng Mười Một 2021
Ngoại tệ tài khoản: USD Platform: MT5

PAMM strategy Tothemoon

Đầu tư

Strategy yield Tothemoon

General info

Equity: 0,00 USD

Investors: 0

Current yield: -99,43 %

Managers's fee: 30,00 %

Account type: MT5 Global

Server: Just2Trade-MT5

Set leverage: 100

Lợi nhuận trong kỳ

All Time: -99,43 %

Năm: 0,00 %

Nửa năm: 0,00 %

Quarter: 0,00 %

Tháng: 0,00 %

Tuần: 0,00 %

Ngày: 0,00 %

Tothemoon profitability by months

Average Yield

Average Yield (Hàng tuần): -3,87 %

Average Yield (Hàng tháng): -15,82 %

Yield deviation (Hằng ngày): 7,06 %

Yield deviation (Hàng tháng): 0 %

Yield deviation (Hàng năm): 0 %