PAMM STRATEGY CONDITIONS HedgeFund

Manager

Minimum investment amount — 250,0 USD

Managers's fee 50,0%

Manager's PAMM accounts

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai
Price Action Investments
USD
-99,70% 0,00% 0 -8,21% 0,00 USD 1640 70,0% 1:0 Đầu tư
HedgeFund
USD
-99,95% 0,00% 0 -2,22% 0,00 USD 779 50,0% 1:500
Xem tất cả các chiến lược