Service cho phép bạn đầu tư vào các chiến lược của các nhà giao dịch thành công

Chọn chiến lược phù hợp với kỳ vọng tài chính, mức độ rủi ro của bạn và nhấp vào "Đầu tư"

Khả năng sinh lời

Rút tiền

Tuổi đời của chiến lược

Phí quản lý

Các quỹ uỷ thác

Số lượng người đăng ký

Platform

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai