PAMM STRATEGY CONDITIONS wolf hunt

Manager

Minimum investment amount — 250,0 USD

Managers's fee 70,0%

Manager's PAMM accounts

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai
wolf hunt
USD
-80,49% 0,00% 0 -3,35% 0,00 USD 1014 70,0% 1:200 Đầu tư
Xem tất cả các chiến lược