PAMM STRATEGY CONDITIONS 13th January

Manager

Minimum investment amount — 100,0 USD

Managers's fee 50,0%

Manager's PAMM accounts

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai
13th January
USD
-21,29% 0,00% 0 -1,78% 0,00 USD 499 50,0% 1:500 Đầu tư
15th May
USD
-66,04% 0,00% 0 -1,02% 0,00 USD 1109 37,0% 1:0 Đầu tư
Trampoline
USD
-75,64% 0,00% 0 -1,05% 0,00 USD 744 40,0% 1:0 Đầu tư
Guess what
USD
-80,95% 0,00% 0 -23,78% 0,00 USD 616 50,0% 1:200 Đầu tư
8th December
USD
-83,51% 0,00% 0 -16,63% 0,00 USD 540 50,0% 1:200 Đầu tư
Orange
USD
-100,00% 0,00% 0 -2,41% 0,00 USD 597 50,0% 1:200 Đầu tư
Xem tất cả các chiến lược