PAMM STRATEGY CONDITIONS 13th January

Manager

Minimum investment amount — 100,0 USD

Managers's fee 50,0%

Manager's PAMM accounts

[Năng suất]
Chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tổng số Mỗi tháng Số lượng người đăng ký Giảm tối đa Cơ sở vật chất Tuổi, ngày Hoa hồng Tối đa vai
13th January
USD
-21,29% 0,00% 0 -1,78% 0,00 USD 859 50,0% 1:500 Đầu tư
15th May
USD
-66,04% 0,00% 0 -1,02% 0,00 USD 1469 37,0% 1:0 Đầu tư
Trampoline
USD
-75,64% 0,00% 0 -1,05% 0,00 USD 1104 40,0% 1:0 Đầu tư
Guess what
USD
-80,95% 0,00% 0 -23,78% 0,00 USD 976 50,0% 1:200 Đầu tư
8th December
USD
-83,51% 0,00% 0 -16,63% 0,00 USD 900 50,0% 1:200 Đầu tư
Orange
USD
-100,00% 0,00% 0 -2,41% 0,00 USD 957 50,0% 1:200 Đầu tư
Xem tất cả các chiến lược